เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 6>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร


ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-613557 กลุ่มคุมความประพฤติ/กลุ่มสืบเสาะและพินิจ ต่อ 114,116 กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ต่อ 110, 113 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 101, 107 Fax 056-613557 ต่อ 104

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร