เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>องค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
ชื่อ วันที่ Hits
องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 2022-06-15 122
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]