เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>ขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2023-07-24 45
ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2023-07-24 48
องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ องค์กรมีองค์ความรู้จักการดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ 2022-06-15 248