เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 2022-06-15 140
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]