เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การจัดกิจกรรมใน ๓ มิติ
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 2022-06-15 161