เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จ
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 9 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และ  มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ ข้อ 9 องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และ มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ 2023-07-24 35
ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ข้อ 8 องค์กรมีการจัดกิจกรรมในสามมิติได้แก่การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ 2022-06-15 211