เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 6 ข้อ 6 "องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้" 2022-06-15 112
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]