เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดี
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 6 ข้อ 6 "องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้" 2022-06-15 133