เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 5 องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงาน ผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวน หรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงาน มีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 ข้อ 5 องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงาน ผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวน หรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงาน มีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 2023-07-24 76
"องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 192