เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>การติดตามประเมินผลสำเร็จ
ชื่อ วันที่ Hits
"องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 98
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]