เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>แผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม
ชื่อ วันที่ Hits
องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 196
"องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 130