ชื่อ วันที่ Hits
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) 2022-04-29 173
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) 2022-04-28 148
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) 2022-04-28 89
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) 2022-04-28 115
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) 2022-04-28 96
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) 2022-04-28 93
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) 2022-04-28 69
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) 2022-04-28 94
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) 2022-04-28 85
การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) 2022-04-27 123
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) 2022-04-27 108
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) 2022-04-27 88
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-27 82
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) 2022-04-27 104
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) 2022-04-27 186
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) 2022-04-27 102
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) 2022-04-27 92
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) 2022-04-27 79
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) 2022-04-25 75
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) 2022-04-22 115
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) 2022-04-21 84
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-21 99
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) 2022-04-21 87