ชื่อ วันที่ Hits
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) 2022-04-29 137
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) 2022-04-28 119
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) 2022-04-28 73
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) 2022-04-28 84
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) 2022-04-28 69
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) 2022-04-28 69
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) 2022-04-28 54
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) 2022-04-28 69
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) 2022-04-28 69
การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) 2022-04-27 97
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) 2022-04-27 60
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) 2022-04-27 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-27 63
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) 2022-04-27 62
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) 2022-04-27 120
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) 2022-04-27 75
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) 2022-04-27 73
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) 2022-04-27 61
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) 2022-04-25 60
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) 2022-04-22 93
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) 2022-04-21 61
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-21 76
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) 2022-04-21 69
Copyright © 2016 . All Rights Reserved.กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 : ศูนย์รับฟังความคิดเห็น : 0 2141 4749 e-Mail : [email protected], [email protected]