ชื่อ วันที่ Hits
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 57/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 57/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.4 2023-09-19 9
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 57/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 57/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.4 2023-09-19 10
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 55/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 55/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.2 2023-09-19 9
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 56/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 56/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.3 2023-09-19 11
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 55/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 55/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.2 2023-09-19 10
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 54/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 54/2566 ตอน แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts EP.1 2023-09-19 11
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 31 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 31 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 8
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว30 ลว. 25 ส.ค. 66 เรื่อง อให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว30 ลว. 25 ส.ค. 66 เรื่อง อให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 9
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ ว 29 ลว.25 ส.ค. 2566 เรื่องขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ ว 29 ลว.25 ส.ค. 2566 เรื่องขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 9
หนังสือ ยธ 0316/ว 28 ลว 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ยธ 0316/ว 28 ลว 17 สิงหาคม 2566 เรื่อง การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 7
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 27 ลว 10 สิงหาคม 2566	เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)รูปแบบออนไลน์ หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 27 ลว 10 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)รูปแบบออนไลน์ 2023-09-14 8
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 26 ลว 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสรุปรายงานตามนโบบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 26 ลว 3 สิงหาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสรุปรายงานตามนโบบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2023-09-14 10
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 25 ลว 24 กรกฏาคม 2566	เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 25 ลว 24 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 8
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 24 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 24 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 8
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-14 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 53/2566 EP.53 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 7 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 53/2566 EP.53 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 7 2023-09-14 8
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 52/2566 EP.52 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 6 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 52/2566 EP.52 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 6 2023-09-14 6
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 51/2566 EP.51 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 5 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 51/2566 EP.51 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 5 2023-09-14 9
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 50/2566 EP.50 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 50/2566 EP.50 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP: 4 2023-09-14 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 49/2566  EP.49 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 49/2566 EP.49 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:3 2023-09-01 15
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 48/2566 EP.48 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 48/2566 EP.48 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:2 2023-09-01 13
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่47/2566 EP.47 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่47/2566 EP.47 โมเดล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตEP:1 2023-08-03 33
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 46/2566 EP.46 “ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 46/2566 EP.46 “ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ” 2023-08-03 25
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 45/2566 ตอน “ไม่รู้จักพอ” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 45/2566 ตอน “ไม่รู้จักพอ” 2023-07-04 24
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 44/2566 ตอน “เบี้ยเลี้ยงตอบแทน” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 44/2566 ตอน “เบี้ยเลี้ยงตอบแทน” 2023-06-30 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 43/2566 ตอน “แอบแฝง” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 43/2566 ตอน “แอบแฝง” 2023-06-26 25
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 42/2566 ตอน “เหล้าเปลี่ยนนิสัย” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 42/2566 ตอน “เหล้าเปลี่ยนนิสัย” 2023-06-07 32
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 41/2566 ตอน “เล่นแร่แปรธาตุ” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 41/2566 ตอน “เล่นแร่แปรธาตุ” 2023-06-07 23
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 40/2566 ตอน “เงิน OT ดูให้ดีก่อนเบิก” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 40/2566 ตอน “เงิน OT ดูให้ดีก่อนเบิก” 2023-05-24 23
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 39/2566 ตอน “สาเหตุแห่งการทำผิดวินัย” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 39/2566 ตอน “สาเหตุแห่งการทำผิดวินัย” 2023-05-22 29
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 38/2566 ตอน ตอน “คิดสักนิดก่อนจะกู้” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 38/2566 ตอน ตอน “คิดสักนิดก่อนจะกู้” 2023-05-22 23
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2023-05-19 31
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-05-19 33
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 37/2566 ตอน ตอน “อย่างอื่นที่แทนของขวัญ” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 37/2566 ตอน ตอน “อย่างอื่นที่แทนของขวัญ” 2023-05-16 23
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-16 27
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 20 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 20 ลงวันที 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ 2023-05-16 46
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 36/2566 ตอน ตอน “รับของขวัญไปแล้ว เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 36/2566 ตอน ตอน “รับของขวัญไปแล้ว 2023-05-09 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 35/2566 ตอน “จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 35/2566 ตอน “จงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ” 2023-05-09 20
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 34/2566 ตอน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับหรือให้ของขวัญ มีใครบ้าง เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 34/2566 ตอน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับหรือให้ของขวัญ มีใครบ้าง 2023-05-09 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 33/2566 ตอน รู้เห็นเป็นใจ… เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 33/2566 ตอน รู้เห็นเป็นใจ… 2023-05-09 23
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 32/2566 ตอน ของขวัญของหัวหน้า เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 32/2566 ตอน ของขวัญของหัวหน้า 2023-05-09 24
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 31/2566 ตอน “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “ผู้บังคับบัญชา” เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 31/2566 ตอน “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และ “ผู้บังคับบัญชา” 2023-05-08 28
ยธ 0316/ว 19 ลว 27 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assess ยธ 0316/ว 19 ลว 27 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assess 2023-04-28 20
ยธ 0316/ว 18 ลว 21 เมษายน 2566 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการส่งเสริมจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ยธ 0316/ว 18 ลว 21 เมษายน 2566 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการส่งเสริมจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2023-04-28 22
ยธ 0316/ว 17 ลว 5 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม ยธ 0316/ว 17 ลว 5 เมษายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม 2023-04-28 18
ยธ 0316/ว 16 ลว 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ (พ.ศ. 2566 - 2570) ยธ 0316/ว 16 ลว 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 2023-04-28 22
ยธ 0316/ว 15 ลว 29 มีนาคม 2566 เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ยธ 0316/ว 15 ลว 29 มีนาคม 2566 เรื่อง อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2023-04-28 53
ยธ 0316/ว 14 ลว. 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ยธ 0316/ว 14 ลว. 21 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2023-04-28 18
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 30/2566 ตอน “ของขวัญ” คือ อะไร? เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 30/2566 ตอน “ของขวัญ” คือ อะไร? 2023-04-28 20
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 29/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 29/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.4 2023-04-28 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 28/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 28/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.3 2023-04-28 18
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 27/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 27/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.2 2023-04-28 19
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 13 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 13 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16 38
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 12 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 12 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16 28
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 26/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 26/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.1 2023-03-16 25
ขอแก้ไขเอกสารประกอบ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแก้ไขเอกสารประกอบ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-01 42
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงยุติธรรมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงยุติธรรมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง 2023-02-24 27
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 10 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของก หนังสือที่ ยธ 0316/ว 10 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของก 2023-02-16 25
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 9 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 9 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 2023-02-16 35
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 25/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.11 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 25/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.11 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 2023-02-09 37
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 24/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.10 หลักความเสมอภาค (Equity) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 24/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.10 หลักความเสมอภาค (Equity) 2023-02-06 35
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 23/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.9 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 23/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.9 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 2023-02-03 31
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 22/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.8 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 22/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.8 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 2023-02-03 29
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 8 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 8 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-03 73
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 7 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 7 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-03 46
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 1กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 1กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-01 26
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 21/2566 ตอน ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.7 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 21/2566 ตอน ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.7 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 2023-01-31 25
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 20/2566 หลักธรรมาภิบาล EP.20 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.6 หลักความโปร่งใส (Transparency) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 20/2566 หลักธรรมาภิบาล EP.20 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.6 หลักความโปร่งใส (Transparency) 2023-01-31 29
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 19/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.19 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.5 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 19/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.19 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.5 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 2023-01-31 30
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 18/2566 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.4 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 18/2566 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.4 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 2023-01-30 28
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 17/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.17 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 17/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.17 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.3 2023-01-30 27
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 16/2566 ตอน Ep.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 16/2566 ตอน Ep.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2023-01-30 34
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 15/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.15 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 15/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.15 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.1 2023-01-30 30
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 14/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.7 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 14/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.7"นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่" 2023-01-30 27
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 27 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 27 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-27 28
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 13/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.6 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 13/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.6 "การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร" 2023-01-23 36
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 4 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 4 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร 2023-01-17 33
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำหรับบุคลากรภายในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำหรับบุคลากรภายในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-01-11 31
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570 และฉบับปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570 และฉบับปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-01-11 40
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 12/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.5 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 12/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.5 "ของขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่" 2023-01-04 44
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 11/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 11/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.4 "ทุจริตต่อหน้าที่ & การปฏิบัติหน้าที่" 2023-01-04 32
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 10/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 10/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.3 "เจ้าหน้าที่ของรัฐ & หน่วยงานของรัฐ" 2023-01-04 40
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 9/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 9/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.2 "วัตถุประสงค์ของนโยบาย No Gift Policy" 2022-12-22 44
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 8/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 8/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.1 "ความเป็นมาของนโยบาย No Gift Policy" 2022-12-22 53
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 7/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 7/2566 ตอน "STRONG MODELจิตพอเพียงต้านทุจริต" 2022-11-30 56
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 6/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 6/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.5" 2022-11-30 48
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 5/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 5/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.4" 2022-11-30 44
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 4/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 4/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.3" 2022-11-30 48
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 3/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 3/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.2" 2022-11-23 50
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องบุคคลเป็น หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องบุคคลเป็น "ผู้นำในการสร้างความผูกพันในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2022-11-21 163
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2022-11-21 62
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลว 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็น “หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลว 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็น “หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-11-10 67
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 2/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 2/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.1 " 2022-11-10 64
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม...ฉบับที่ 1/2566...ตอนที่ 1 ประโยชน์ทับซ้อน? เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม...ฉบับที่ 1/2566...ตอนที่ 1 ประโยชน์ทับซ้อน? 2022-11-10 69
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 50/2565...ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 50/2565...ตอน "รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ" 2022-10-28 63
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 49/2565...ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 49/2565...ตอน "ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติ" 2022-10-28 65
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 48/2565...ตอน ทำดีต่อหน้า กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 48/2565...ตอน ทำดีต่อหน้า 2022-10-28 57
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 20 ลว 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 20 ลว 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-10-26 78
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 19 ลว 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 19 ลว 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 2022-09-13 139
ที่ ยธ 0316/ว 18 ลว 7 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ ยธ 0316/ว 18 ลว 7 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-09-07 102
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 47/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 47/2565 ตอน "ลูกมาก่อนงาน" 2022-09-01 107
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 46/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 46/2565 ตอน "รถหลวงหรือรถผอ. 2022-09-01 72
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 45/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 45/2565 ตอน "ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง" 2022-09-01 63
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 44/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 44/2565 ตอน "เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2022-09-01 79
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 43/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 43/2565 ตอน "แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่" 2022-08-31 103
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 42/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 42/2565 ตอน "ด้อยค่า" 2022-08-29 87
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 41/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 41/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.8 2022-08-29 91
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 40/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 40/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.7 2022-08-08 82
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 39/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 39/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.6" 2022-08-05 83
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 38/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 38/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.5" 2022-08-05 91
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 37/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 37/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.4" 2022-08-03 77
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 36/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 36/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.3" 2022-08-02 74
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.2" 2022-08-02 76
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 34/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 34/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.1 2022-07-27 76
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 15 ลว 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 15 ลว 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-12 94
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 33/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 33/2565 ตอน "ประเมินผู้บังคับบัญชา...ได้อย่างไร" 2022-07-12 77
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 32/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 32/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.9" 2022-07-12 79
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 31/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 31/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.8" 2022-06-15 109
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 30/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 30/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.7" 2022-06-15 77
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 29/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 29/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.6" 2022-06-14 80
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 28/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 28/2565 ตอน "ประมวลจริยธรรม...สำคัญอย่างไร" 2022-05-30 116
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 27/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 27/2565 ตอน "หากมีการกล่าวหา ทุจริต ควรทำแบบไหน" 2022-05-25 104
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 26/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 26/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.5" 2022-04-27 90
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 25/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 25/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.4" 2022-04-25 86
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 24/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 24/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.3" 2022-04-25 87
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 23/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 23/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.2" 2022-04-25 89
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 19/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 6 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 19/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 6 "มาตรการขับเคลื่อน ITA" 2022-03-31 98
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 22/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 22/2565 ตอน "การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ยุ่งยากจริงหรือ? 2022-03-30 127
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 21/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 21/2565 ตอน "การเบิกจ่ายพัสดุของรัฐ มีหลักเกณฑ์อย่างไร? 2022-03-29 89
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 20/2565...ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 20/2565...ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-03-24 95
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 13 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 13 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 106
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 12 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมคุมประพฤติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 12 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมคุมประพฤติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 131
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 11 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง อความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 11 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง อความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 2022-03-17 106
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 10 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 10 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 2022-03-17 114
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 15/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 3 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 15/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 3 "แบบวัด IIT คืออะไร?” 2022-03-14 89
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 18/2565...ตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.1 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 18/2565...ตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.1 2022-03-08 101
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 17/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 5 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 17/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 5 "แบบวัด OIT คืออะไร?” 2022-03-03 107
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 16/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 16/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 4 "แบบวัด EIT คืออะไร?” 2022-03-03 95
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 9 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กรมคุมประพฤติ และรับรองรายงานการประชุม หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 9 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กรมคุมประพฤติ และรับรองรายงานการประชุม 2022-03-02 310
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 111
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 92
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 7 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and T หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 7 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and T 2022-03-02 99
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 119
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 108
ที่ ยธ 0316/ ว 4 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง 	ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ยธ 0316/ ว 4 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 114
ที่ ยธ 0316/ ว 2 ลว 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ยธ 0316/ ว 2 ลว 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 187
กคจ..สิ..บอก.ให้..ฉบับที่ 14/2565 ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 2 กคจ..สิ..บอก.ให้..ฉบับที่ 14/2565 ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 2 "ITA สำคัญมั้ยนะ” 2022-02-24 97
กคจ.สิ.บอก.ให้..ฉบับที่ 13/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 1 กคจ.สิ.บอก.ให้..ฉบับที่ 13/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 1 "ITA คืออะไร” 2022-02-23 100
กคจ..สิ.บอก.ให้.ฉบับที่ 12/2565..ตอน.”องค์กรคุณธรรม คืออะไร” กคจ..สิ.บอก.ให้.ฉบับที่ 12/2565..ตอน.”องค์กรคุณธรรม คืออะไร” 2022-01-27 138
กคจ..สิ..บอก.ให้.. ฉบับที่ 10/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิ..บอก.ให้.. ฉบับที่ 10/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 9 "การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence)" 2022-01-26 109
กคจ..สิ. บอก.ให้.. ฉบับที่ 11/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิ. บอก.ให้.. ฉบับที่ 11/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 10 "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกัลประโยชน์ส่วนรวมรูปแบบอื่นๆ 2022-01-26 105
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม นส.ที่ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม นส.ที่ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 2022-01-25 110
หนังสือที่ ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมคุมประพฤติ หนังสือที่ ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมคุมประพฤติ 2022-01-25 136
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 9/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 9/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 8 "การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 2022-01-24 108
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 8/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 8/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 7 "การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)" 2022-01-24 111
กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 7/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 7/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 6 "การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" (Using your employer's property for private advantage) 2022-01-20 109
กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 6/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 6/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 5 "การรับรู้ข้อมูลภายใน" (Inside information) 2022-01-12 110
แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ ตามแผน ปปท.2565 แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ ตามแผน ปปท.2565 2022-01-11 155
ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(หนังสือเวียนที่ ยธ 0316/ว1 ลว.10 ม.ค.65) ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(หนังสือเวียนที่ ยธ 0316/ว1 ลว.10 ม.ค.65) 2022-01-11 240
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-10 155
	ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-10 580
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 5/2565..ตอน.องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 5/2565..ตอน.องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม 2021-12-28 120
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 4/2565..ตอน..มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 4/2565..ตอน..มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม 2021-12-17 125
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 "การทำงานพิเศษ" 2021-12-17 123
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 "การทำงานพิเศษ" 2021-11-30 103
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 2/2565..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง? กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 2/2565..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง? 2021-11-05 140
กคจ..สิบอกให้ ฉบับที่ 1/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิบอกให้ ฉบับที่ 1/2565..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 3 การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 2021-11-05 128
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2564..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไร? กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2564..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไร? 2021-09-30 134
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Online Conference) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Online Conference) 2021-09-17 129
กคจ...ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ กคจ...ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 2021-09-10 153
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 34/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 34/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 2 การทำธุรกิจกับตัวเอง(self-dealing) หรือ เป็นคู่สัญญา(contract 2021-09-06 120
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 33/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 33/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร 2021-08-31 146
กคจ.สิ...บอก..ให้. ฉบับที่ 32/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ...บอก..ให้. ฉบับที่ 32/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ 2021-08-06 133
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 31/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.7/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 31/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.7/7 2021-07-29 160
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 2021-07-29 148
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 2021-07-29 150
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 29/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.5/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 29/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.5/7 2021-07-29 154
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 28/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.4/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 28/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.4/7 2021-07-27 142
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 27/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.3/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 27/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.3/7 2021-07-27 137
กคจ.สิ.บอก ให้. ฉบับที่ 26/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.2/7 กคจ.สิ.บอก ให้. ฉบับที่ 26/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.2/7 2021-07-21 140
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 25/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.1/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 25/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.1/7 2021-07-21 145
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-07-12 151
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 24/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 24/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interests) 2021-07-09 139
ประเมินผู้บังคับบัญชา 2564 ประเมินผู้บังคับบัญชา 2564 2021-07-07 145
กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา...ระบบค้างทำอย่างไร กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา...ระบบค้างทำอย่างไร 2021-06-30 137
กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา 2021-06-25 148
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 23/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ใช้เมื่อไรนะ? กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 23/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ใช้เมื่อไรนะ? 2021-06-24 149
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 22/2564..ตอน..โมเดล STRONG กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 22/2564..ตอน..โมเดล STRONG 2021-06-16 154
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 21/2564..ตอน.ใคร ? ที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 21/2564..ตอน.ใคร ? ที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-06-02 154
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 20/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 20/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ 2021-05-21 159
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 7/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 7/2564 2021-05-17 166
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 19/2564..ตอน..เลือกปฏิบัติ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 19/2564..ตอน..เลือกปฏิบัติ 2021-05-13 150
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 2021-05-12 148
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 18/2564..ตอน..ศัตรู.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 18/2564..ตอน..ศัตรู.️. 2021-05-07 163
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 17/2564..ตอน..ไม่ต้องลาก็ได้.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 17/2564..ตอน..ไม่ต้องลาก็ได้.️. 2021-04-30 152
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 16/2564..ตอน..รายได้เสริม.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 16/2564..ตอน..รายได้เสริม.️. 2021-04-30 151
กคจ...ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ กคจ...ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 2021-04-26 146
แบบรายงานกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ ยธ0316/ว7 ลว.20 เม.ย.64 แบบรายงานกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ ยธ0316/ว7 ลว.20 เม.ย.64 2021-04-22 320
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ หนังสือสลก.ที่ยธ 0301/ว321 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ การยืม การเก็บรักษาและซ่อม รถยนต์ส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ หนังสือสลก.ที่ยธ 0301/ว321 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ การยืม การเก็บรักษาและซ่อม รถยนต์ส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 2021-04-20 345
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2021-04-08 171
	รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กรมคุมประพฤติ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กรมคุมประพฤติ 2021-04-08 813
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 15/2564..ตอน..รถหลวง.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 15/2564..ตอน..รถหลวง.️. 2021-03-17 166
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 14/2564..ตอน..ลงเวลา.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 14/2564..ตอน..ลงเวลา.️. 2021-03-17 179
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 6/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 6/2564 2021-03-15 154
กคจ..จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 กคจ..จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-11 148
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-03 173
เอกสารดาวน์โหลด ตามหนังสือ 0316/ ว 4 ลว 25 ก.พ. 2564 เอกสารดาวน์โหลด ตามหนังสือ 0316/ ว 4 ลว 25 ก.พ. 2564 2021-03-01 501
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 2021-02-24 369
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (การ์ตูน 2563 - 2564 และข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (การ์ตูน 2563 - 2564 และข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ) 2021-02-24 488
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบรายงานผล) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบรายงานผล) 2021-02-24 383
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 2021-02-24 441
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 5/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 5/2564 2021-02-24 163
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 13/2564 TikTok กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 13/2564 TikTok 2021-02-24 164
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ของกรมคุมประพฤติ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ของกรมคุมประพฤติ 2021-02-19 160
 กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 12/2564..ตอน..-ขัดประมวลจริยธรรม.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 12/2564..ตอน..-ขัดประมวลจริยธรรม.️. 2021-02-16 172
แบบฟอร์มลงนามรับทราบความรู้ ITA 2564 แบบฟอร์มลงนามรับทราบความรู้ ITA 2564 2021-02-03 1111
คู่มือการประเมิน ITA 2564 คู่มือการประเมิน ITA 2564 2021-02-03 735
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 11/2564..ตอน..ระบาย.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 11/2564..ตอน..ระบาย.️. 2021-01-29 282
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 10/2564..ตอน..เว้นช่อง.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 10/2564..ตอน..เว้นช่อง.️. 2021-01-28 231
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 9/2564..ตอน..โทรศัพท์ส่วนรวม.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 9/2564..ตอน..โทรศัพท์ส่วนรวม.️. 2021-01-19 227
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 4/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 4/2564 2021-01-14 232
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-05 310
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3/2564 2021-01-05 213
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 8/2564 โพสต์ กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 8/2564 โพสต์ 2021-01-05 225
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 7/2564 งานบริการสังคม กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 7/2564 งานบริการสังคม 2021-01-05 223
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 6/2564 COVID - 19 กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 6/2564 COVID - 19 2021-01-05 179
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 5/2564 ไม่ร่วมงาน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 5/2564 ไม่ร่วมงาน 2020-11-30 184
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2/2564 2020-11-27 172
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 1/2564 2020-11-27 168
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 4/2564 หวยใต้ดิน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 4/2564 หวยใต้ดิน 2020-11-27 168
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 3/2564 แซงคิว กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 3/2564 แซงคิว 2020-11-27 171
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 2/2564 รถเปื้อน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 2/2564 รถเปื้อน 2020-11-27 160
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 1/2564 ค่าน้ำร้อนน้ำชา กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 1/2564 ค่าน้ำร้อนน้ำชา 2020-11-27 179
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-11-27 233
การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ กคจ. สิ...บอก...ให้ 2563 การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ กคจ. สิ...บอก...ให้ 2563 2020-11-27 241