ชื่อ วันที่ Hits
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 13 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 13 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเลื่อนประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16 6
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 12 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 12 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-16 1
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 26/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 26/2566 ตอน มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง Ep.1 2023-03-16 0
ขอแก้ไขเอกสารประกอบ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอแก้ไขเอกสารประกอบ หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-01 13
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงยุติธรรมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง หนังสือที่ ยธ 0316/ว 11 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงยุติธรรมและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง 2023-02-24 4
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 10 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของก หนังสือที่ ยธ 0316/ว 10 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของก 2023-02-16 4
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 9 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 9 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ 2023-02-16 9
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 25/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.11 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 25/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.11 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 2023-02-09 11
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 24/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.10 หลักความเสมอภาค (Equity) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 24/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.10 หลักความเสมอภาค (Equity) 2023-02-06 12
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 23/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.9 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 23/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.9 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 2023-02-03 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 22/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.8 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 22/2566 ตอน ธรรมาภิบาล Ep.8 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 2023-02-03 7
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 8 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 8 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-03 28
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 7 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 7 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-03 17
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 1กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 1กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-02-01 6
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 21/2566 ตอน ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.7 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 21/2566 ตอน ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.7 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 2023-01-31 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 20/2566 หลักธรรมาภิบาล EP.20 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.6 หลักความโปร่งใส (Transparency) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 20/2566 หลักธรรมาภิบาล EP.20 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.6 หลักความโปร่งใส (Transparency) 2023-01-31 6
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 19/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.19 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.5 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 19/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.19 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.5 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 2023-01-31 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 18/2566 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.4 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 18/2566 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.4 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 2023-01-30 6
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 17/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.17 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 17/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.17 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.3 2023-01-30 7
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 16/2566 ตอน Ep.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 16/2566 ตอน Ep.2 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2023-01-30 8
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 15/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.15 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 15/2566 ตอน ธรรมาภิบาล EP.15 ธรรมาภิบาล คืออะไร Ep.1 2023-01-30 5
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 14/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.7 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 14/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.7"นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่" 2023-01-30 5
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 27 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 27 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-27 5
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 13/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.6 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 13/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.6 "การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร" 2023-01-23 15
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 4 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 4 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร 2023-01-17 9
ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำหรับบุคลากรภายในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) สำหรับบุคลากรภายในสังกัดกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-01-11 12
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570 และฉบับปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการใน(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570 และฉบับปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2023-01-11 15
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 12/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.5 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 12/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.5 "ของขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่" 2023-01-04 19
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 11/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.4 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 11/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.4 "ทุจริตต่อหน้าที่ & การปฏิบัติหน้าที่" 2023-01-04 9
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 10/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.3 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 10/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.3 "เจ้าหน้าที่ของรัฐ & หน่วยงานของรัฐ" 2023-01-04 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 9/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.2 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 9/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.2 "วัตถุประสงค์ของนโยบาย No Gift Policy" 2022-12-22 21
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 8/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.1 เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 8/2566 ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ EP.1 "ความเป็นมาของนโยบาย No Gift Policy" 2022-12-22 28
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 7/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 7/2566 ตอน "STRONG MODELจิตพอเพียงต้านทุจริต" 2022-11-30 33
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 6/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 6/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.5" 2022-11-30 26
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 5/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 5/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.4" 2022-11-30 20
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 4/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 4/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.3" 2022-11-30 23
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 3/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 3/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.2" 2022-11-23 25
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องบุคคลเป็น หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 23 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องบุคคลเป็น "ผู้นำในการสร้างความผูกพันในองค์กร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 2022-11-21 99
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 22 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 2022-11-21 39
หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลว 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็น “หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือที่ ยธ 0316/ว 21 ลว 31 ตุลาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็น “หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-11-10 35
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 2/2566 ตอน เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม ฉบับที่ 2/2566 ตอน "คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ EP.1 " 2022-11-10 45
เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม...ฉบับที่ 1/2566...ตอนที่ 1 ประโยชน์ทับซ้อน? เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม...ฉบับที่ 1/2566...ตอนที่ 1 ประโยชน์ทับซ้อน? 2022-11-10 43
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 50/2565...ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 50/2565...ตอน "รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ" 2022-10-28 39
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 49/2565...ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 49/2565...ตอน "ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติ" 2022-10-28 43
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 48/2565...ตอน ทำดีต่อหน้า กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 48/2565...ตอน ทำดีต่อหน้า 2022-10-28 34
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 20 ลว 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 20 ลว 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-10-26 48
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 19 ลว 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 19 ลว 13 กันยายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 2022-09-13 88
ที่ ยธ 0316/ว 18 ลว 7 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ ยธ 0316/ว 18 ลว 7 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-09-07 68
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 47/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 47/2565 ตอน "ลูกมาก่อนงาน" 2022-09-01 79
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 46/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 46/2565 ตอน "รถหลวงหรือรถผอ. 2022-09-01 47
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 45/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 45/2565 ตอน "ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง" 2022-09-01 38
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 44/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 44/2565 ตอน "เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2022-09-01 51
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 43/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 43/2565 ตอน "แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งหน้าที่" 2022-08-31 80
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 42/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 42/2565 ตอน "ด้อยค่า" 2022-08-29 59
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 41/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 41/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.8 2022-08-29 57
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 40/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 40/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.7 2022-08-08 49
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 39/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 39/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.6" 2022-08-05 46
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 38/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 38/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.5" 2022-08-05 58
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 37/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 37/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.4" 2022-08-03 52
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 36/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 36/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.3" 2022-08-02 50
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.2" 2022-08-02 52
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 34/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 34/2565 ตอน "สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน EP.1 2022-07-27 53
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 15 ลว 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 15 ลว 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-07-12 70
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 33/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 33/2565 ตอน "ประเมินผู้บังคับบัญชา...ได้อย่างไร" 2022-07-12 52
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 32/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 32/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.9" 2022-07-12 53
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 31/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 31/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.8" 2022-06-15 80
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 30/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 30/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.7" 2022-06-15 56
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 29/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 29/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.6" 2022-06-14 59
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 28/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 28/2565 ตอน "ประมวลจริยธรรม...สำคัญอย่างไร" 2022-05-30 86
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 27/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 27/2565 ตอน "หากมีการกล่าวหา ทุจริต ควรทำแบบไหน" 2022-05-25 81
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 26/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 26/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.5" 2022-04-27 69
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 25/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 25/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.4" 2022-04-25 65
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 24/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 24/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.3" 2022-04-25 65
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 23/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 23/2565 ตอน "ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.2" 2022-04-25 62
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 19/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 6 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 19/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 6 "มาตรการขับเคลื่อน ITA" 2022-03-31 78
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 22/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 22/2565 ตอน "การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ยุ่งยากจริงหรือ? 2022-03-30 104
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 21/2565 ตอน กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 21/2565 ตอน "การเบิกจ่ายพัสดุของรัฐ มีหลักเกณฑ์อย่างไร? 2022-03-29 69
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 20/2565...ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 20/2565...ตอน นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2022-03-24 74
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 13 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 13 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 82
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 12 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมคุมประพฤติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 12 ลว 18 มีนาคม 2565 เรื่อง มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมคุมประพฤติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-23 96
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 11 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง อความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 11 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง อความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 2022-03-17 68
หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 10 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 หนังสือที่ ยธ 0316/ ว 10 ลว 16 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศยกย่องหน่วยงานเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 2022-03-17 82
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 15/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 3 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 15/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 3 "แบบวัด IIT คืออะไร?” 2022-03-14 71
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 18/2565...ตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.1 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 18/2565...ตอน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม EP.1 2022-03-08 80
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 17/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 5 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 17/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 5 "แบบวัด OIT คืออะไร?” 2022-03-03 80
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 16/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 16/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 4 "แบบวัด EIT คืออะไร?” 2022-03-03 75
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 9 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กรมคุมประพฤติ และรับรองรายงานการประชุม หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 9 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กรมคุมประพฤติ และรับรองรายงานการประชุม 2022-03-02 211
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 81
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 8 ลว 17กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 71
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 7 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and T หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 7 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and T 2022-03-02 75
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 6 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-03-02 86
หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือ ที่ ยธ 0316/ว 5 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอจัดส่งคู่มือการประเมินองค์กรคุณธรรม กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 82
ที่ ยธ 0316/ ว 4 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง 	ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ยธ 0316/ ว 4 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 86
ที่ ยธ 0316/ ว 2 ลว 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ ยธ 0316/ ว 2 ลว 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-25 138
กคจ..สิ..บอก.ให้..ฉบับที่ 14/2565 ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 2 กคจ..สิ..บอก.ให้..ฉบับที่ 14/2565 ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 2 "ITA สำคัญมั้ยนะ” 2022-02-24 79
กคจ.สิ.บอก.ให้..ฉบับที่ 13/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 1 กคจ.สิ.บอก.ให้..ฉบับที่ 13/2565...ตอน ชุดความรู้เรื่อง ITA EP 1 "ITA คืออะไร” 2022-02-23 79
กคจ..สิ.บอก.ให้.ฉบับที่ 12/2565..ตอน.”องค์กรคุณธรรม คืออะไร” กคจ..สิ.บอก.ให้.ฉบับที่ 12/2565..ตอน.”องค์กรคุณธรรม คืออะไร” 2022-01-27 116
กคจ..สิ..บอก.ให้.. ฉบับที่ 10/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิ..บอก.ให้.. ฉบับที่ 10/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 9 "การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence)" 2022-01-26 89
กคจ..สิ. บอก.ให้.. ฉบับที่ 11/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิ. บอก.ให้.. ฉบับที่ 11/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 10 "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกัลประโยชน์ส่วนรวมรูปแบบอื่นๆ 2022-01-26 85
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม นส.ที่ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตาม นส.ที่ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 2022-01-25 89
หนังสือที่ ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมคุมประพฤติ หนังสือที่ ยธ 0316/ว3 ลว.24 ม.ค.65 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมคุมประพฤติ 2022-01-25 94
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 9/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 9/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 8 "การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 2022-01-24 89
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 8/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 8/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 7 "การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)" 2022-01-24 86
กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 7/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 7/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 6 "การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว" (Using your employer's property for private advantage) 2022-01-20 87
กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 6/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ.บอก.ให้.. ฉบับที่ 6/2565..ตอน..รูปแบบของ"ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 5 "การรับรู้ข้อมูลภายใน" (Inside information) 2022-01-12 93
แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ ตามแผน ปปท.2565 แบบรายงานความก้าวหน้ารายโครงการ ตามแผน ปปท.2565 2022-01-11 131
ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(หนังสือเวียนที่ ยธ 0316/ว1 ลว.10 ม.ค.65) ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(หนังสือเวียนที่ ยธ 0316/ว1 ลว.10 ม.ค.65) 2022-01-11 152
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-10 125
	ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-10 524
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 5/2565..ตอน.องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 5/2565..ตอน.องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม 2021-12-28 100
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 4/2565..ตอน..มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 4/2565..ตอน..มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม 2021-12-17 104
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 "การทำงานพิเศษ" 2021-12-17 101
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 3/2565..ตอน..รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบที่ 4 "การทำงานพิเศษ" 2021-11-30 85
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 2/2565..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง? กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 2/2565..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง? 2021-11-05 118
กคจ..สิบอกให้ ฉบับที่ 1/2565..ตอน..รูปแบบของ กคจ..สิบอกให้ ฉบับที่ 1/2565..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 3 การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 2021-11-05 106
กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2564..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไร? กคจ...สิ...บอก...ให้.. ฉบับที่ 35/2564..ตอน..มาตรฐานทางจริยธรรมคืออะไร? 2021-09-30 113
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Online Conference) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณามาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Online Conference) 2021-09-17 106
กคจ...ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ กคจ...ขอความร่วมมือทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 2021-09-10 134
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 34/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 34/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 2 การทำธุรกิจกับตัวเอง(self-dealing) หรือ เป็นคู่สัญญา(contract 2021-09-06 101
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 33/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 33/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมจัดทำขึ้นเพื่ออะไร 2021-08-31 123
กคจ.สิ...บอก..ให้. ฉบับที่ 32/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ.สิ...บอก..ให้. ฉบับที่ 32/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" รูปแบบที่ 1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ 2021-08-06 115
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 31/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.7/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 31/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.7/7 2021-07-29 139
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 2021-07-29 129
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 30/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.6/7 2021-07-29 127
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 29/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.5/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 29/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.5/7 2021-07-29 133
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 28/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.4/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 28/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.4/7 2021-07-27 124
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 27/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.3/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 27/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.3/7 2021-07-27 119
กคจ.สิ.บอก ให้. ฉบับที่ 26/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.2/7 กคจ.สิ.บอก ให้. ฉบับที่ 26/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.2/7 2021-07-21 121
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 25/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.1/7 กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 25/2564..ตอน..ข้อพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม EP.1/7 2021-07-21 123
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-07-12 127
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 24/2564..ตอน..รูปแบบของ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 24/2564..ตอน..รูปแบบของ "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (Conflict of Interests) 2021-07-09 122
ประเมินผู้บังคับบัญชา 2564 ประเมินผู้บังคับบัญชา 2564 2021-07-07 126
กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา...ระบบค้างทำอย่างไร กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา...ระบบค้างทำอย่างไร 2021-06-30 120
กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา กคจ..ประเมินผู้บังคับบัญชา 2021-06-25 128
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 23/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ใช้เมื่อไรนะ? กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 23/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ใช้เมื่อไรนะ? 2021-06-24 130
กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 22/2564..ตอน..โมเดล STRONG กคจ.สิ.บอก.ให้. ฉบับที่ 22/2564..ตอน..โมเดล STRONG 2021-06-16 130
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 21/2564..ตอน.ใคร ? ที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 21/2564..ตอน.ใคร ? ที่ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-06-02 134
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 20/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 20/2564..ตอน..ประมวลจริยธรรมฉบับใหม่ 2021-05-21 141
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 7/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 7/2564 2021-05-17 140
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 19/2564..ตอน..เลือกปฏิบัติ กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 19/2564..ตอน..เลือกปฏิบัติ 2021-05-13 127
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 2021-05-12 130
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 18/2564..ตอน..ศัตรู.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 18/2564..ตอน..ศัตรู.️. 2021-05-07 145
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 17/2564..ตอน..ไม่ต้องลาก็ได้.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 17/2564..ตอน..ไม่ต้องลาก็ได้.️. 2021-04-30 133
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 16/2564..ตอน..รายได้เสริม.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 16/2564..ตอน..รายได้เสริม.️. 2021-04-30 133
กคจ...ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ กคจ...ประชุมซักซ้อมการทำงานผ่านระบบออนไลน์ 2021-04-26 127
แบบรายงานกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ ยธ0316/ว7 ลว.20 เม.ย.64 แบบรายงานกิจกรรมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหนังสือ ยธ0316/ว7 ลว.20 เม.ย.64 2021-04-22 290
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ หนังสือสลก.ที่ยธ 0301/ว321 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ การยืม การเก็บรักษาและซ่อม รถยนต์ส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ หนังสือสลก.ที่ยธ 0301/ว321 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ การยืม การเก็บรักษาและซ่อม รถยนต์ส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ ลงวันที่ 2 มิ.ย.2558 2021-04-20 323
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ 2021-04-08 153
	รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กรมคุมประพฤติ รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กรมคุมประพฤติ 2021-04-08 702
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 15/2564..ตอน..รถหลวง.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 15/2564..ตอน..รถหลวง.️. 2021-03-17 148
กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 14/2564..ตอน..ลงเวลา.️. กคจ...สิ...บอก...ให้. ฉบับที่ 14/2564..ตอน..ลงเวลา.️. 2021-03-17 159
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 6/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 6/2564 2021-03-15 132
กคจ..จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 กคจ..จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2564 2021-03-11 128
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประชุมซักซ้อมการทำงานประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-03-03 152
เอกสารดาวน์โหลด ตามหนังสือ 0316/ ว 4 ลว 25 ก.พ. 2564 เอกสารดาวน์โหลด ตามหนังสือ 0316/ ว 4 ลว 25 ก.พ. 2564 2021-03-01 475
ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 2021-02-24 339
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (การ์ตูน 2563 - 2564 และข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (การ์ตูน 2563 - 2564 และข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ) 2021-02-24 355
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบรายงานผล) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบรายงานผล) 2021-02-24 355
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน) 2021-02-24 402
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 5/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 5/2564 2021-02-24 143
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 13/2564 TikTok กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 13/2564 TikTok 2021-02-24 145
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ของกรมคุมประพฤติ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ของกรมคุมประพฤติ 2021-02-19 140
 กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 12/2564..ตอน..-ขัดประมวลจริยธรรม.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 12/2564..ตอน..-ขัดประมวลจริยธรรม.️. 2021-02-16 147
แบบฟอร์มลงนามรับทราบความรู้ ITA 2564 แบบฟอร์มลงนามรับทราบความรู้ ITA 2564 2021-02-03 1083
คู่มือการประเมิน ITA 2564 คู่มือการประเมิน ITA 2564 2021-02-03 702
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 11/2564..ตอน..ระบาย.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 11/2564..ตอน..ระบาย.️. 2021-01-29 262
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 10/2564..ตอน..เว้นช่อง.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 10/2564..ตอน..เว้นช่อง.️. 2021-01-28 210
กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 9/2564..ตอน..โทรศัพท์ส่วนรวม.️. กคจ...สิบอกให้ ฉบับที่ 9/2564..ตอน..โทรศัพท์ส่วนรวม.️. 2021-01-19 205
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 4/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 4/2564 2021-01-14 209
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-01-05 278
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 3/2564 2021-01-05 191
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 8/2564 โพสต์ กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 8/2564 โพสต์ 2021-01-05 205
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 7/2564 งานบริการสังคม กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 7/2564 งานบริการสังคม 2021-01-05 201
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 6/2564 COVID - 19 กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 6/2564 COVID - 19 2021-01-05 157
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 5/2564 ไม่ร่วมงาน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 5/2564 ไม่ร่วมงาน 2020-11-30 159
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2/2564 2020-11-27 147
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 1/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 1/2564 2020-11-27 147
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 4/2564 หวยใต้ดิน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 4/2564 หวยใต้ดิน 2020-11-27 147
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 3/2564 แซงคิว กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 3/2564 แซงคิว 2020-11-27 146
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 2/2564 รถเปื้อน กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 2/2564 รถเปื้อน 2020-11-27 137
กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 1/2564 ค่าน้ำร้อนน้ำชา กคจ. สิ...บอก...ให้ ฉบับที่ 1/2564 ค่าน้ำร้อนน้ำชา 2020-11-27 159
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-11-27 210
การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ กคจ. สิ...บอก...ให้ 2563 การ์ตูนเผยแพร่ความรู้ กคจ. สิ...บอก...ให้ 2563 2020-11-27 218