แผน/ตัวชี้วัด/สถิติ>>แผน/เป้าหมาย>>แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ
ชื่อ วันที่ Hits
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2023-11-09 119
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของกรมคุมประพฤติ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของกรมคุมประพฤติ 2023-11-02 350
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 2023-03-24 1221
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 2021-11-08 14661
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) 2020-12-08 7100
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 2020-03-23 4136
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมคุมประพฤติ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมคุมประพฤติ 2019-10-29 1121
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 - 2564 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 - 2564 2019-05-02 3017
แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 2019-03-18 4021
แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559-2562 แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559-2562 2017-12-04 5646
แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ปี 2555-2558 (ฉบับทบทวน 2558) แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ปี 2555-2558 (ฉบับทบทวน 2558) 1017
แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ฉบับทบทวน 2558) แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ฉบับทบทวน 2558) 2363
แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ทบทวน 2557) แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ทบทวน 2557) 782
แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ พ.ศ.2556-2558 แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ พ.ศ.2556-2558 2056
แผนกลยุทธ์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ทบทวน 2556) แผนกลยุทธ์กรมคุมประพฤติปี 2555-2558 (ทบทวน 2556) 629