ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

-----------------------------------------------

             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและวางใจในระบบราชการแก่ประชาชน นั้น

             กรมคุมประพฤติจึงได้แสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรของกรมคุมประพฤติให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะให้กรมคุมประพฤติดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และเจตจำนงสุจริตดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

            ๑. บริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

            ๒. บริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบและพร้อมรับผิดต่อผลการปฏิบัติงาน

            ๓. ใช้มาตรการทางกฎหมายและประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมคุมประพฤติปลอดจากการทุจริต

            ๔. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการดำเนินชีวิต

           ๕. ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ในการบริหารงานภายในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล

           ๖. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยการยกย่องและส่งเสริมคนดี

           ๗. พัฒนาเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ

           ๘. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารและปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

                                                                     จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                   ประกาศ ณ วันที่  ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                       ประสาร  มหาลี้ตระกูล

                                                                   (นายประสาร  มหาลี้ตระกูล)

                                                                         อธิบดีกรมคุมประพฤติ

                                             

                                                   ******************************************

 Notifications of Department of Probation on

“Virtue and Transparency Policy”

-----------------------------------------------------------------

Pursuant to the Decree on Criteria and Directions on Public Good Governance B.E. 2546 (2003), Phase 3 National Strategy on Prevention and Suppression of Corruption (B.E. 2017 – 2021) and No.10 of the Government Policy to promote good governance in public administration and prevention and suppression of corruption and misconduct; that set goals to foster values on virtue, moral and conscious on civil servant’s dignity and honesty together with effective management of public administration to strictly prevent and suppress corruption and misconduct among all level of governmental officers  and to develop transparency in conducting governmental affairs, facilitating services in order to create trust and confidence in civil services among the public,

The Department of Probation, therefore, determines to conduct the management in good faith by setting Virtue and Transparency Policy as guidelines for practice of the personnel thereof to uphold and practice along with rules, regulation and directions with the strong desire to pursue the Department’s mission with transparency, honest management, virtue according to the principle of good governance, and in order to achieve the aforementioned rationale and truthful intention, the Department has set the following directions for the agencies under the Department to uphold for their practice and action;

        1. Manage and conduct the business by focusing on responding to needs of the public with prompt, integrity, transparent, just and indiscrimination

        2. Administrate and action in their full capacity with responsibility and accountability to the outcomes

        3. Action in accordance with legal measures and code of ethics to ensure that the Department of Probation is free from corruption

        4. Foster values and attitude envisaging the understandings and comprehension of virtue and morality and submitting to the philosophy of the King Rama IX in the course of work 

        5. Uphold the integrity, just and equality for internal management pursuant to the good governance

        6. Commend and applaud decent personnel in order to motivate positive working manners

        7. Develop technology and information technology system for effective and contemporary management as well as safeguard convenience for clients

        8. Offer opportunity for two-way communication, feedback and recommendation in relation to management and conducting of business for effective administration

       Please be informed accordingly,

       Announced on the first day of December B.E.2560 (2017)

 

                                                                       (Prasarn Mahaleetrakul)

                                                                             Director-General

                                                                        Department of Probation

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด :

นโยบาย.pdf