เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>วิสัยทัศน์/พันธกิจ                              
วิสัยทัศน์ (Vision):
"เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ"
 
 
พันธกิจ (Mission):
1. พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล
2. พัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด
    ในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
3. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและเพื่อสนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ