ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง Department Chief Information Officer : DCIO
  ที่อยู่: 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  
  โทรศัพท์: 0 2143 0613
  โทรสาร: 0 2143 8804
  e-Mail :
   

 

วิสัยทัศน์ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ

“ยกระดับการคุมประพฤติด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยของสังคม”

   

พันธกิจ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
  2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการคุมประพฤติ 
 
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
   
   
   

ยุทธศาสตร์ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
                            และมั่นคงปลอดภัย    
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการคุมประพฤติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล