กระทรวงยุติธรรม   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี  สำนักงานกิจการยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมราชทัณฑ์  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ