ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ สำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ตรวจสอบภายใน
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กองแผนงานและสารสนเทศ
สำันักพัฒนาการคุมประพฤติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กพร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ประชาสัมพันธ์ ประสานราชการ งานสารบรรณ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด