ภารกิจ>>การสงเคราะห์ในงานคุมประพฤติ>>หลักการและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสงเคราะห์หลักการและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสงเคราะห์

       ๑.  เป็นผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
       ๒.  มีฐานะยากจนหรือมีความขัดสนและเหมาะสมที่จะได้รับการสงเคราะห์
       ๓.  มีความประสงค์ที่จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์
      ๔.  ต้องยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ตามแบบที่กรมคุมประพฤติกำหนด
      ๕.  แสดงหลักฐานประจำตัว หรือบัตรกำหนดนัดรายงานตัว หรือใบบริสุทธิ์ หรือหลักฐานการปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ ทุกครั้งที่ไปติดต่อ