ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

 

ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ

 

พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

          โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติและบทบาทของภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกระเบียบไว้ดังนี้

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓  อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับบัตรประจาตัวอาสาสมัครคุมประพฤติ

 

ข้อ ๔  อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิประดับเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติและเครื่องหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติ ดังปรากฏรายละเอียดของเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติและเครื่องหมายของอาสาสมัครคุมประพฤติดังกล่าวแนบท้ายระเบียบนี้

 

ข้อ ๕  อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี มีสิทธิได้รับเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒๕ ปี ดังปรากฏรายละเอียดของเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติดังกล่าวแนบท้ายระเบียบนี้ และประกาศเกียรติคุณจากกรมคุมประพฤติในวาระที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒๕ ปี

 

ข้อ ๖  อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จะได้รับการเสนอชื่อและมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นประจำปี

 

ข้อ ๗  อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นประจำปีและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 

ข้อ ๘  การคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้ดำเนินการเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมคุมประพฤติกำหนด

 

ข้อ ๙  อาสาสมัครคุมประพฤติมีสิทธิได้รับประโยชน์อื่น ๆ ตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นจะได้กำหนด

 

ข้อ ๑๐  บรรดาสิทธิประโยชน์และผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีอยู่ต่อไป และให้นำมาพิจารณาเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบนี้

 

ข้อ ๑๑  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม