ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานอาสาสมัครคุมประพฤติ>>สิทธิประโยชน์และสวัสดิการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอาสาสมัครคุมประพฤติ

อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ....