ภารกิจ>>การสงเคราะห์ในงานคุมประพฤติ>>หลักการและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสงเคราะห์>>การสงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติ/ตรวจพิสูน์และฟื้นฟูฯ>>ประเภทของผู้ขอรับการสงเคราะห์ประเภทของผู้ขอรับการสงเคราะห์
 
      ๑. จำเลยที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
      ๒. ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก
      ๓. ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
      ๔. ผู้อยู่ระหว่างทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ