ภารกิจ>>การสงเคราะห์ในงานคุมประพฤติ>>หลักการและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสงเคราะห์>>การสงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติ/ตรวจพิสูน์และฟื้นฟูฯ>>ประเภทการให้การสงเคราะห์การสงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติ ระหว่างตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

       เป็นการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือการปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือของคณะกรรมการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก
 
       ประเภทการให้การสงเคราะห์
                ๑. การให้การศึกษา
                ๒. การส่งเสริมด้านการหางาน
                ๓. การฝึกอาชีพ
                ๔. การสงเคราะห์ค่าอาหาร
                ๕. การสงเคราะห์ค่าพาหนะ
                ๖. การสงเคราะห์ค่ายังชีพ
               ๗. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
                          ก. ทางกายและทางจิต
                          ข. อาการติดยาเสพติดให้โทษ
              ๘. การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ
              ๙. การประกันตัวจำเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
             ๑๐. การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย (บ้านกึ่งวิถี)
             ๑๑. การให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นอื่นๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้