ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน>>บทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

        ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือขายยุติธรรมชุมชน จะได้รับการอบรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม โดยบทบาทหน้าที่ดังนี้

        1. ช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำและแก้ปัญหาในเบื้องต้นกับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือต้องการคำแนะนำเบื้องต้นทางด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

        2. ช่วยลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน

        3. ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน

        4. ช่วยแ้ก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด

        5. ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหาย และผลกระทบจากอาชญากรรม

        6. การจัดตั้งและดำเนินการใน "ศูนย์ยุติธรรมชุมชน" 

       7. เป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชน เพื่อทำให้สังคมสงบสุขและมีความเป็นธรรม