ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน>>คุณสมบัติเครือข่ายยุติธรรมชุมชนคุณสมบัติเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

การสมัคร/คุณสมบัติ/การแต่งตั้ง

1. บุคคลผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ การศึกษา

2. แจ้งความประสงค์ในการสมัครที่สำนักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ตามบัตรประชาชน

3.เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อมีการจัดโครงการอบรม ทางสำนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบ

4. เมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ทราบ