ภารกิจ>>การสงเคราะห์ในงานคุมประพฤติ>>หลักการและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสงเคราะห์>>การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย (After Care)>>ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ ขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์
 
     ๑. ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ตามแบบฟอร์มที่กรมคุมประพฤติกำหนด 
     ๒. พนักงานคุมประพฤติพิจารณาคำร้องและตรวจสอบข้อเท็จจริง
     ๓. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบรายละเอียดการขออนุมัติและงบประมาณ
     ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติพิจารณา
     ๕. กรณีอนุมัติ เจ้าหน้าที่ธุรการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
         กรณีไม่อนุมัติพนักงานคุมประพฤติจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบ