ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO
   
   
   
  ที่อยู่: 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
   
  โทรศัพท์: 0 2143 0613
   
  โทรสาร: 0 2143 8804
   
  e-Mail : payont.s@probation.mail.go.th
   
   

 

วิสัยทัศน์ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรชั้นนำในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
   

พันธกิจ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกำหนดนโยบาย วางแผนบริหาร
จัดการ การปฎิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  1) พัฒนาบุคลากรของ กรมคุมประพฤติสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  2) ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติแก่สาธารณะ
  3) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฎิบัคิงานของกรมคุมประพฤติ
  4) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมคุมประพฤติ อย่างมีธรรมาภิบาล
  5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน ICT
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและบริการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
คลิกดูรายละเอียด