ประกาศการปฏิเสธความรับผิด

              กรมคุมประพฤติ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย หรือความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ของกรมหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์กรม หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรมคุมประพฤติจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ทางกรมคุมประพฤติจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำการที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมคุมประพฤติจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น