จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเตรียมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ ๑ [2023-05-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑-๓ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)เพื่อเตรียมความพร้อม จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดป่าสุนทรราม ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติจำนวน๒ คน ที่ผ่านการอบรมในโครงการของกรมคุมประพฤติ จัดขึ้น นำความรู้ มาถ่ายทอด นำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดโครงการให้เป็นไปตามแนวทาง หลักการ แนวคิดทฤษฎี เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

25 พ.ค.66 7.jpg