จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [2023-05-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อแจ้งคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดยโสธรและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในวาระเพื่อทราบ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมและบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ และบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

25 พ.ค.66 6.jpg