จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบอิเล็ก [2023-05-26]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีนางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อความสำคัญของการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามตัวชี้วัด PMQA 4.0 ของจังหวัด

เอกสารดาวน์โหลด :

25 พ.ค.66 3.jpg