จำนวนผู้เข้าชม : 147

   


คุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566 [2023-05-25]

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 กรมคุมประพฤติจัดประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meetings โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมครั้งนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และฝากให้บริหารงานการใช้งบประมาณให้ทันเวลา การเลื่อนวิทยฐานะให้ข้าราชการ การวางแผนจัดการสวัสดิการและสุขภาพ และการดูแลเฝ้าระวังตามมาตรการ JSOC

ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึง ความคืบหน้าในการจัดทำโครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) ที่ได้มีการทดลองใช้โปรแกรมฯ กับ สำนักงานคุมประพฤตินำร่อง 14 แห่ง เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเล่มคู่มือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯ มาปรับใช้กับการพัฒนาพฤตินิสัย ของผู้ถูกคุมความประพฤตินำพาให้มีอาชีพ ไม่หวนคืนมากระทำผิดซ้ำรวมทั้งได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป