จำนวนผู้เข้าชม : 154

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี [2023-05-23]

          เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ” และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครดีเด่นระดับสำนักงานและอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นระดับกรมคุมประพฤติ โดยมี นางจำเรียง  สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี และร้อยตำรวจตรี กนกศักดิ์  มุทธากาญจน์ ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติและคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรอยัลไดมอนต์ จังหวัดเพชรบุรี

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงบทบาทสำคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติในฐานะกลไกในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนว่า กรมคุมประพฤติมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล ควบคุมและสอดส่อง ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน รวมถึงการพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี การดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติจึงต้องบูรณาการการทำงานโดยดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในการทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญกรรมในชุมชนเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ ดังนั้น หากจะให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกด้าน จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแล ควบคุมและสอดส่องผู้กระทำผิดได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้พลาดพลั้งให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขในชุมชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม

          อนึ่ง การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นความร่วมมือระหว่างชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566  และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2566