จำนวนผู้เข้าชม : 100

   


คุมประพฤติเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน โชว์การแสดงชุมนุมรอบกองไฟ [2023-05-19]

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมชมการแสดงการชุมนุมรอบกองไฟของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 30 คน ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4  ร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และกรมคุมประพฤติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เป็นรูปแบบการอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรค่ายลูกเสือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักสูตรตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเอง รู้คุณค่าตัวเอง และมีเป้าหมายในการดำรงชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติเกิดทักษะการดำเนินชีวิตอันส่งผลให้สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข