จำนวนผู้เข้าชม : 83

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน [2023-05-18]

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมไทย” โดยมีนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงาน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร 

สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนจัดตั้งขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการยกระดับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานรัฐ ให้เป็น หน่วยงานกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งข้อมูล งานวิชาการ การศึกษาวิจัยในประเด็น ด้านสิทธิมนุษยชนและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้อบรมให้มี ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือองค์กร และพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลใน การสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน และพัฒนา หน่วยงานให้ เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป