จำนวนผู้เข้าชม : 135

   


กรมคุมประพฤตินำค่ายลูกเสือขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [2023-05-16]

          วันนี้ (16 พฤษภาคม 2566) นางธารินี  แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี จำนวน 30 คน ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 และ 4  โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และกรมคุมประพฤติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

            ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ใจความตอนหนึ่งว่า ขอให้น้องๆ ทุกคนใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้พฤติกรรมตนเอง ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ เรียนรู้ร่วมกันและทำงานร่วมกัน และขอให้นำประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่ได้จากค่ายลูกเสือในครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย รู้จักที่จะแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

          สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เป็นรูปแบบการอบรมแบบผสมผสานหลักสูตรค่ายลูกเสือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักสูตรตามโปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติที่เน้นเรื่องการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเอง รู้คุณค่าตัวเอง และมีเป้าหมายในการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนก้าวพลาดจนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้กลับตนมาเป็นกำลังสำคัญของชาติ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันและตระหนักถึงการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้ง ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำซ้ำ