จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้บุบผา มาศเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

เอกสารดาวน์โหลด :

17 มี.ค.66 2.jpg