จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน(๑๖ มีนาคม วัน อ.ส.ค.) และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ(วันอาสาสมัครคุมประพฤติ)โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย อ.ส.ค.วีรภัทร์ มีแก้ว อ.ส.ค.สุทธิพงศ์ เวชกามา อ.ส.ค.ดร.รุ่งโรจน์ แก่นแก้ว อ.ส.ค.วิสิทธิ โคตรสมบัติ และอ.ส.ค.ร้อยตรีธนิษฐ์ เสนาวงศ์ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด :

16 มี.ค.66 3.jpg