จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๘ [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมายให้ทีมงานพี่เลี้ยงชมรมฯ ประกอบด้วย นายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการสร้างกระแสเปิดตลาดนัดประชารัฐ ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๑๘ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรม To Be Number One และอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและหัตถกรรมที่จัดทำขึ้น โดยสมาชิกและครอบครัวนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างอาชีพหารายได้เสริมโดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี และนำรายได้ส่วนหนึ่งสบทบเข้ากองทุนฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันนี้มีกลุ่มลูกค้าเป็นพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการมาช่วยจับจ่ายสินค้าราคาถูกดังกล่าวด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

16 มี.ค.66 2.jpg