จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมพลัง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [2023-03-17]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร นายไพรวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร อ.ส.ค.เศรษฐี สุรศิลป์ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธร สวมเสื้อสีขาวในวันพุธ เพื่อรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เนื่องในวันสถาปนา กรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๑ ปี สัปดาห์วันสถาปนา กระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๒ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้สาธารณะชนรับรู้ถึงการปฎิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ใดๆแอบแฝง ปราศจากการกระทำทุจริตทั้งปวง

เอกสารดาวน์โหลด :

15 มี.ค. 66.jpg