จำนวนผู้เข้าชม : 142

   


คุมประพฤติเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [2023-03-10]

          วันนี้ (10 มีนาคม 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรม  เข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube ณ ห้องรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทวิชาติ  นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

           การจัดงานในครั้งนี้  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เดินหน้าสู่ประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” การบรรยายในหัวข้อ   “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” และการแนะนำหลักสูตร E: learning    การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รวมทั้งตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะนำความรู้ที่ได้รับมาเสริมสร้างความรู้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ทราบต่อไป