จำนวนผู้เข้าชม : 382

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 [2023-03-01]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44  ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี

       สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 28 กุมภาพันธ์ 2566  มีกำหนด 11 วัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 13 17 กุมภาพันธ์ 2566  โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ แนวคิด ทฤษฎี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกอบรมรูปแบบ Onsite ในรายวิชาที่ต้องมีการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ  จำนวน  6 วัน  ระหว่างวันที่  23 28 กุมภาพันธ์ 2566  และมีผู้ผ่านการอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 104 คน