จำนวนผู้เข้าชม : 261

   


คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 [2023-03-01]

              เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร และรูปแบบการประชุมทางไกล (Online - Conference)

การประชุมครั้งนี้ นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานคุมประพฤติจากระดับประเทศสู่ระดับภาคระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ที่ผ่านมาชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติด้านการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในแต่ละภาค การจัดงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ (16 มีนาคม 2566) และการจัดหารายได้เข้าชมรมฯ โดยการจัดทำเสื้อเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย .. 2564 และระเบียบคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย รวมถึงที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำมากำหนดใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป