จำนวนผู้เข้าชม : 167

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ [2023-03-01]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นำโดย นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอนโยบายการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงยุติธรรม ว่า กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ไปสู่แผนปฏิบัติการ รวมทั้งกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ในส่วนการปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด การพัฒนาการบริหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการทำงานในกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่จุดหมายสูงสุด คือ การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกัน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งได้ให้ทิศทางการพัฒนาระบบราชการในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบริการภาครัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อประชาชน การขับเคลื่อน Strategic KPIs & Joint KPIs การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรมหาชนในกำกับ และการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการได้ขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ