จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดผลงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ [2023-01-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยพี่เลี้ยงชมรมฯ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด :

20230123_153750.jpg