จำนวนผู้เข้าชม : 178

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 [2023-01-24]

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม นางพงษ์สวาท กายอรุณสิทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการจากหน่วยงานสำคัญ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ และ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้ช่วยเลขานุการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยการดำเนินการของคณะกรรมการชุดนี้เป็นไปตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขฟื้นฟูและมาตรการสำคัญอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณานโยบายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ โดยจะมีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ และการนำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง เป็นแนวทางระยะเริ่มต้นของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ  ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการตรากฎกระทรวงการกำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป