จำนวนผู้เข้าชม : 200

   


กรมคุมประพฤติผสานหน่วยภาคีพร้อมดำเนินการตาม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ [2023-01-20]

           วันนี้ (20 มกราคม 2566) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและการดำเนินเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

           สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ และการเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ตามมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้การบูรณการขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมปฏิบัติการทันทีหลังพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้