จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


คุมประพฤติติวเข้มหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับกฎหมาย JSOC บังคับใช้ 23 ม.ค.นี้! [2023-01-20]

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 กรมคุมประพฤติ ติวเข้มฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ผ่าน Video Conference ทั่วประเทศ โดยมีพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เทคนิคการปฏิบัติงานเชิงลึก กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้พ้นโทษตามคำสั่งของศาล สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมปฏิบัติงานทันทีหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 23 มกราคมที่จะถึงนี้

อนึ่ง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา โดยหมวดวิชาที่ 1 และหมวดวิชาที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นหมวดวิชาที่ 3 แก่บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวน 3 รุ่น จัดขึ้นวันที่ 19-20 มกราคม และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566