จำนวนผู้เข้าชม : 181

   


คุมประพฤติร่วมประชุมสัมมนามอบนโยบายแนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [2023-01-12]

              วันนี้ (12 มกราคม 2566) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการนำโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  จำนวน 1,026 โครงการ  ซึ่งการจัดทำแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับ 13 หมุดหมายภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบที่รุงแรงควบคู่กับประเด็นการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม  ห้องรอยัล จูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี