จำนวนผู้เข้าชม : 151

   


คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ [2023-01-12]

         วันนี้ (12 มกราคม 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ  และด้านกฎหมาย