จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ [2022-11-24]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ มีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายทั้งหมด จำนวน ๑๓ ราย อนุมัติจ่ายทั้งหมด ๕ ราย จำนวนเงิน ๔๗๖,๖๘๕ บาท งดง่าย จำนวน ๖ราย และยกคำขอ จำนวน ๒ ราย 

             ภายหลังจากนั้น ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐นาฬิกา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ กรณีขอหลักประกันตัวในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๕ ราย ผลการพิจารณา ไม่อนุมัติ ทั้ง ๕ ราย

เอกสารดาวน์โหลด :

20221124_183445.jpg