จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ณ จุดรับคดี ภายในอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เพื่อการให้บริการประชาชน [2022-11-24]

       กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์  เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ นายสมาน  โสมาบุตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และบุคลากร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดรับคดีเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน เพิ่มความสวยงามและทัศนียภาพที่ดี

เอกสารดาวน์โหลด :

ปรัปภูมิทัศน์ 24พ.ย.65.jpg