จำนวนผู้เข้าชม : 83

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๔ [2022-11-24]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยพี่เลี้ยงชมรมฯประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ – ๓ และเจ้าหน้าที่ ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรมTO BE NUMBER ONE ด้วยการสร้างกระแสเปิดตลาดนัดประชารัฐ ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๔ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรม To Be Number One และอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและหัตถกรรมที่จัดทำขึ้น โดยสมาชิกและครอบครัว นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างอาชีพหารายได้เสริมโดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี และนำรายได้ส่วนหนึ่งสบทบเข้ากองทุนฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติและกลุ่มลูกค้าเป็นพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการมาช่วยจับจ่ายสินค้าราคาถูกดังกล่าวด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

ตลาดนัด 24พ.ย.65.jpg