จำนวนผู้เข้าชม : 261

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายในการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 49 [2022-11-23]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมอภิปรายในการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่  49

วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2565 ) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 49 โดยได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ภารกิจกระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม   ศูนย์ฝึกอบรมวีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24  พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี การทำงานเป็นทีม การพัฒนาเครือข่ายการทำงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ มีข้าราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 31 คน