จำนวนผู้เข้าชม : 101

   


คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนกำลังใจ [2022-11-22]

คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนกำลังใจ

              สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามโครงการทุนกำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ในการประกอบอาชีพ โดยนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและผู้นำชุมชน เพื่อติดตามและรายงานผล ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนโครงการกำลังใจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข